1. Satış şartları ve koşullarının geçerliliği

Evernex tarafından pazarlanan tüm donanımın satışı (bundan böyle «Ürünler») sadece ve münhasıran bu genel şartlara ve koşullara tabidir. Genel şartlar ve koşullar sipariş geçilebilmesi için her müşteriye sistematik olarak gönderilir. Bu nedenle bir ürünün sipariş edilmesi müşteri açısından genel satış şartları ve koşullarının tam ve koşulsuz olarak kabul edildiği anlamına gelir. Satış şartlarına ve koşullarına müşteri tarafından yazılı olarak itiraz edilmedikçe, siparişe dahil herhangi bir ürünün teslim alınması bu belgenin geçerliliğinin kabulüne eşittir. Genel satış şartları ve koşulları, aksi hükümlere bakılmaksızın, tüm genel satın alma şartlarının ve koşullarının ya da müşteri tarafından satın alma siparişlerine ya da herhangi bir ticari belgeye konulmuş olan tüm özel şartların üzerindedir. Evernex, müşterisinin satın alma siparişine ve/veya geçmişteki herhangi bir belgenin şartlarına itiraz etmemiş olması ileride satış şartları ve koşullarından faydalanabilme hakkından feragat etme olarak yorumlanamaz.

2. Siparişin değiştirilmesi ya da iptali

Evernex siparişi onaylandıktan sonra, böyle bir iptal ya da değişikliğin şart koşulmasında Evernex ile yazılı olarak aksi yönde anlaşılmadıkça, müşterinin siparişi iptal etmesi ya da değiştirmesi kabul edilmez. İlgili ürünler risk, masraf ve sorumluluk müşteride olacak şekilde gönderilmelidir. Aşağıdaki durumlarda Evernex’in askıdaki bir siparişi ya da herhangi başka bir siparişi hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat yükümlülüğü olmaksızın iptal etme hakkı vardır: (i) ilgili sipariş ya da başka bir sipariş ödemesinin müşteri tarafından geciktirilmesi veya yapılmaması, (ii) bu belgenin herhangi bir şartının müşteri tarafından ihlali, (iii) üçüncü tarafın sağladığı cihaz ya da parçaların tedarik koşullarının değiştirilmesi, (iv) ürünlerin nakliyesini ya da cihaz tedariğini olanaksız hale getirebilecek olan Evernex’in kontrolü dışındaki olaylar, (v) ödemenin gerekli şartlara ve vadesine uygun şekilde yapılmaması ve müşterinin iflas riski olması durumu.

3. Fiyat

Ürünler siparişin geçildiği anda geçerli olan fiyat üzerinden satılır. Fiyat teklifinde başka şekilde belirtilmedikçe, fiyatlar; ürünler Evernex’in tesislerinde nakliye edilecek araca yüklenecek şekilde, nakliye bedeli, kurulum ve devreye alma hariç KDV’siz olarak belirtilmiştir.Eğer kendi tedarikçilerinin ya da hizmet sağlayıcılarının fiyatları ve satış şartları değişirse Evernex’in de fiyatları değiştirme hakkı vardır.

4. Faturalandırma ve Ödeme Şekli

Her sevkiyat için bir fatura oluşturulur ve ürünler tesisimizde sevke hazır hale gelince onlarla birlikte gönderilir. Fatura üzerinde aksi belirtilmedikçe ödemeler faturanın kesildiği tarihten en geç otuz (30) gün sonra yapılmalıdır. Ödemede gecikme olursa ya da müşterinin mali durumu bunu gerektirirse Evernex peşin ödeme ve/ veya ödeme garantisi talep etme hakkını saklı tutar.Yasal faiz oranının üç katı esas alınarak hesaplanan maktu tazminat yukarıdaki süre sınırlarından daha fazla geciken tutara otomatik olarak ilave edilir. Ödeme vadesini geçiren müşteri maktu tazminatın yanı sıra telafi için ilaveten kırk (40) Euro tutarında bir tazminat ödemekle kendiliğinden yükümlü hale gelir. Telafi bedeli bu maktu tazminatı aşarsa Evernex’in ek tazminat talebinde bulunma hakkı vardır. Ayrıca ödemelerdeki herhangi bir gecikme müşterinin KDV hariç satış fiyatının % 10’u kadar bir ceza tazminatı ödemesini gerektirir. Bu tazminatlar Evernex’in adi talebiyle geçerli hale gelir. Faturada belirtilen herhangi bir taksitin müşteri tarafından ödenmemesi durumunda ürün bedelinin tamamı ve kalan bakiye derhal peşin tahsil edilir.

Ödeme geç yapılırsa, Evernex bu sevkiyatı ve/veya devam eden bir siparişi başka bir çözüm aramaksızın askıya alma ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Ödeme geç yapılır ve Evernex ilgili siparişleri iptal etme kararı almazsa, başka sevkıyatların vadesi gelmemiş ödemelerinin derhal yapılması gerekir. Evernex müşteri tarafından yapılan avans ödemesini Evernex tarafından çözüm için talep edilebilecek bütünleyici fayda ya da zarara halel getirmeksizin elinde tutacaktır.

Faturalara kesim tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde itiraz edilebilir. Faturalar bu sürenin sonunda kabul edilmiş sayılırlar ve artık itiraz edilemez. Zamanında yapılan ödeme için indirim yapılmaz.

5. Sevkiyat – Teslimatlar

5.1 Teslimat Şekli

Özel satış koşullarıyla aksi belirtilmedikçe, ürünler, tesisimizdeki taşıyıcı yardımıyla nakliye edilecek araca yüklenince, satış sözleşmesinde anlaşılan adrese gönderilir. Gönderi müşteri kaynaklı bir nedenle gecikirse, Evernex yukarıda 4. maddede bahsedilen ödeme şekli ve koşullarına göre depolama maliyetlerini isteme hakkını saklı tutar.

Özel koşullarda yerinde (“FOB”) teslimat varsa, Evernex ya da Evernex tarafından görevlendirilen taşıyıcı ürünleri taraflarca üzerinde anlaşılan adrese nakleder. Ürünler her halükarda risk, masraf ve sorumluluk müşteride olacak şekilde gönderilir. Müşteri ürünler Evernex’den çıktığı ya da Evernex tarafından müşteri adına görevlendirilen taşıyıcıya gönderildiği andan itibaren ürünlerin kaybolması ya da zarar görmesiyle ilgili tüm riskleri taşır.Teslimat şartları ne olursa olsun ürünün varış yerinde boşaltılması daima Müşteri’nin sorumluluğundadır.

5.2 Teslim Tarihleri

Evernex tarafından müşteriyle paylaşılan teslimat süreleri tamamen bilgi amaçlıdır. Evernex kısmi teslimat yapma hakkını saklı tutar.Teslimattaki gecikmeler müşteriye siparişi iptal etme hakkı vermez, cezalandırmaya, zarar ziyan ya da faiz talep etme hakkına neden olmaz.

5.3 Geç Teslimatlar – Mücbir Sebep

Evernex müşteri kaynaklı gecikmelerden veya teslimat aksaklıklarından sorumlu değildir. Evernex’in yükümlülüklerini yerine getirmesi kendisi ya da tedarikçilerinin kontrolü dışındaki mücbir sebeplere bağlı bir olay nedeniyle aksar, gecikir ya da engellenirse, Evernex temerrüde düşmüş olmaz.

Aşağıdakiler Evernex’in yükümlülüklerini yerine getiremeyişini mazur gösteren mücbir sebeplerden kaynaklanan olaylar olarak düşünülmelidir: yangın, grev, sel, salgın hastalıklar, doğal afetler, karantina kısıtlamaları, savaşlar, ulaşım aksaklıkları, iş gücü, ham madde ya da üretim araçlarında eksiklik de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan Evernex’in kontrolü dışındaki tüm olaylar. Zamanında teslimat her halükarda müşterilerin Evernex’e karşı sorumluluklarını vaktinde yerine getirmesine bağlıdır.

5.4 Ürünlerin Kabulü

Ürünler Evernex’den ayrıldıklarında teslim alınmış ve kabul edilmiş sayılırlar. “Yerinde teslimat” durumunda, müşterinin ya da temsilcilerinden birinin teslimat sırasında hazır bulunmaması halinde ürünlerin miktarıyla ilgili hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Ürünler varış yerine ulaştığında, müşteri (ya da temsilcisi) ürünlerin boşaltma öncesi iyi durumda olduklarını kontrolden ve boşaltma sürecinden sorumludur (teslim koşulları ne olursa olsun). Müşteri ürünlerin teslim alınmasından itibaren üç (3) gün içinde kayıp ya da hasarı iadeli taahhütlü postayla taşıyıcıya bildirmekle yükümlüdür. Müşteri ürünlerin boşaltılmasındaki bir eksiklik ya da gecikme sebebiyle meydana gelen her türlü hasar için ya da taşıyıcıdan talep edilen işlerin öngörülen süre içinde yapılamaması durumunda Evernex’in zararını karşılamak zorundadır.

6. Ürünlerin Uygunluğu – Garanti ve Sorumluluk

6.1 Garanti

Satılan ekipman teslim tarihinden itibaren doksan (90) gün malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti altındadır. Taşıyıcıdan talep edilen haklara halel getirmeksizin, teslim edilen ürünün görünen kusurlarıyla ya da sipariş veya teslim tutanağıyla arasındaki uyumsuzlukla ilgili itirazlar ürünlerin teslimatından sonra (8) gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Belirlenen süre içinde başvuruda bulunulmaması durumunda teslim edilen ürünlerin siparişe uygun olduğu kabul edilecektir. Garanti uyarınca Evernex’e düşen görev, başka bir çözüm aramaksızın, Evernex tarafından kusurlu kabul edilen ürünün ya da parçanın değiştirilmesidir. Hiçbir ürün Evernex’in önceden yazılı izni olmaksızın iade edilemez. Ürün hatası nedeniyle gerekli olan ve usulüne uygun parça değişimiyle ilgili nakliye masraflarını Evernex üstlenecektir. Yukarıda belirtilen garanti süresinin dışında Evernex tarafından Genel Bakım Şartları ve Koşulları kapsamında destek ve yardım hizmeti sunulabilir.

6.2 Garantinin geçersiz olduğu haller

(I) normal aşınma nedeniyle meydana gelen hasar ve kusurlar, ve/veya (ii) üçüncü kişiden ya da Evernex’in kontrolü dışındaki bir durumdan (nakliye, hatalı montaj, bakım eksikliği) kaynaklanan noksan ya da kusurlar, (iii) ürünlerin anormal bir şekilde kullanılmasından veya Evernex ya da üretici tarafından verilen kullanım ve çalıştırma talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan noksan ya da kusurlar veya (iv) Evernex tarafından önerilmeyen ve onaylanmayan ürünlerde yapılan değişikliklere bağlı ortaya çıkan noksan ya da kusurlar; (v) ürünlerin çevreyle ilgili geçerli yönetmelikleri aşan şartlara maruz kalması ve (vi) daha genelinde, ürünler’in uygunsuz ve kötü kullanımı. Ayrıca müşteri ürünü hatayı bulduktan sonra ve Evernex’in önceden yazılı izni olmaksızın kullanırsa, ya da Evernex’in hatanın türünü tespit etmek için ürünü incelemesine izin vermezse, ürün garanti dışı kalır. Bu garanti açık ya da zımni başka bir garanti kapsamına girmez.

6.3 Sorumluluk Kapsamı

Evernex ürünü etkileyen ve kullanımını engelleyen belirgin ya da gizli bir kusur nedeniyle müşterinin karşılaşacağı dolaylı zararlardan (çalışma kayıplarından, dosya, program ve/veya veri kayıplarından, kâr, sözleşme, müşteri veya ciro kayıplarından, taraflar arasında üzerinde sınırlama olmaksızın mutabık kalınan durumlar da dahil), böyle bir zararın muhtemelen meydana geleceğinden haberdar edilmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz. Evernex’in müşterinin uğradığı herhangi bir zarardaki sorumluluğu her durumda müşteri tarafından kusurlu ürün için Evernex’e ödenmiş olan KDV hariç satış fiyatının %5 ile sınırlıdır.

7. Sahiplik hakki korumasi

Satışın vazgeçilmez bir koşulu olarak; bu sözleşmenin konusu olan ürünler, temel ve opsiyonel özellikleri de dahil olmak üzere, ilgili bedelin ödenmesiyle ürün hakkının tamamının devrettiği bir madde uyarınca satılmaktadır.

Bu hükümler, yukarıda Madde 5′ de belirtildiği gibi ürünlerin teslimatı sırasında, müşteriye satılan malların kaybolması ya da bozulması risklerinin ve ayrıca bunların neden olabileceği zararlarla ilgili risklerin tamamının müşteriye geçmesine engel değildir.

Müşteri teslimat tarihi itibariyle ürünlerle ilgili tüm riskleri kapsayan bir sigortayı kendi yaptırmayı taahhüt eder. Müşteri ürünleri diğerleriyle karışmamaları için saklamak ve özellikle ayırıcı işaretler bulundurmak zorundadır.

Üçüncü bir tarafın ürünlere el koyması ya da başka şekilde müdahale etmesi halinde; aynı şekilde işin tasfiyesi, kapatılması ya da benzeri durumlarda müşteri Evernex’e kendi haklarını koruması için derhal ve gecikmeksizin haber verecektir.

Müşteri ürünlerin sahipliğini teminat olarak taahhüt etmeyecek veya devretmeyecektir. Evernex müşteri tarafından hiçbir şekilde değiştirilemeyecek olan sahiplik haklarını saklı tutar.

Herhangi bir taksit ödemesinde temerrüde düşme ya da sahiplik haklarının korunması şartının ihlal edilmesi durumunda, müşteri ürünleri Evernex ilk talep ettiğinde iyi durumda ve masraflar kendisine ait olacak şekilde iade etmeyi taahhüt eder.

Bu durumda müşteri Evernex’in ürünlerini geri alabilmesi için kendi yerine girmesine izin verir. Ayrıca Evernex’in satış sözleşmesini, mahkeme yoluna gitmeksizin ve derhal geçerli olacak şekilde, iadeli taahhütlü postayla feshetme hakkı vardır. Müşteri ürünleri geri göndermezse, sahiplik hakkı koruması nedeniyle, bunu satıcıya ürünleri müşterinin yerinde ya da masraflar müşteriye ait olmak üzere başka bir yerde geri alma hakkı veren bir mahkeme kararıyla (“düzen sözleşmesi”) yapmak zorunda kalabilir. Bu madde tasfiye etme, kapatma ve benzeri durumlarda yürürlükte olacaktır. Bu sahiplik hakkı koruması kapsamındaki ürünler müşteri tarafından üçüncü bir tarafa satılırsa, Evernex’in alacağı müşterinin kendi müşterisinden aldığı tutar üzerinden otomatik olarak gönderilmelidir. Müşteri ürünleri satın alanlarla ilgili tüm gerekli bilgi ve belgeleri, ilk talep edildiğinde ve gecikmeksizin, Evernex’e bildirmeyi kabul eder.

Evernex tarafından alınan avanslar Evernex tarafından saklanır.

8. Gizlilik

Müşteri Evernex tarafından bu sözleşme kapsamında kullanılan ya da uygulanan her türlü bilgi, veri, iş belgesi, uzmanlık, kaynak kodu veya üretim sürecinin Evernex’in kendine ait olduğunu ve kesinlikle gizli kalacağını kabul eder. Dolayısıyla, müşteri bu bilgi, veri ve belgeleri üçüncü bir şahsa ifşa etmeyeceğini ve/veya kendi hesabına ya da üçüncü şahıs adına, Evernex’in önceden izni olmaksızın, kullanmayacağını kabul eder.

Müşteri bu sözleşmeyle ilgili olarak Evernex’ten alınan tüm bilgi, veri ve belgeleri Evernex’in ilk talebinde iade etmeyi kabul eder.

Müşteri ticari ortaklarının, çalışanlarının ve acentelerinin bu sözleşmede belirtilene eşdeğer bir gizlilik yükümlülüğüne uymalarını sağlar ve ticari ortakların, çalışanların ve acentelerin bu gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeleri halinde Evernex’in zarar görmesini engelleyerek meydana gelen zararları tazmin eder. Bu gizlilik yükümlülüğü taraflar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerin sona erdirilmesinden sonra da geçerliliğini sürdürecek ve müşteriyi ilgili bilgi, veri ve/veya belgeler kamuya açık hale gelene kadar bağlayacaktır.

9. Diğer

9.1. Geçersiz – Değişiklikler

Bu genel şart ve koşullar özel şartlarla birlikte taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen satış sözleşmesini oluşturmaktadır. Çelişki ya da yorumlama güçlüğü olması halinde özel koşullar geçerli olacaktır. Satış sözleşmesi yalnızca her iki tarafça imzalanmış yazılı bir düzenlemeyle değiştirilebilir.

9.2. Bölünebilirlik

Bu genel şart ve koşulların bir maddesinin yetkili bir mahkeme tarafından bu sözleşmeyle ilgili yasa uyarınca yasadışı veya geçersiz ilan edilmesi durumunda; bu madde, yürürlükteki kanuna uygun olarak ve diğer sözleşme hükümleri tam yürürlükte kalacak şekilde, tarafların başlangıçtaki ortak niyetini mümkün olduğunca yansıtarak değiştirilecektir.

9.3. Feragat

Bu sözleşmenin taraflardan biri adına hükme bağlanmasında meydana gelecek bir aksaklık ya da gecikme feragat anlamına gelmez.

Herhangi bir hükümden feragat edilmesi sadece her iki tarafın da imzaladığı yazılı bir düzenlemeyle söz konusu olacaktır.

9.4. Sözleşme Atama

Müşterinin Evernex’in önceden yazılı izni olmaksızın bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinden feragat edemeyeceği ve bunları devredemeyeceği kabul edilir.

10. Geçerli Yasalar- Yargı

10.1 Dil

Bu satış şart ve koşulları Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. Çelişki ya da yorumlama zorluğu halinde Fransızca versiyonu geçerli olacaktır.

10.2 Geçerli Yasalar

Bu genel satış şart ve koşulları, özel şartlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan satış ve satın alma işlemleri ihtilaf hükümleri hariç olmak üzere Fransız Kanunlarına tabidir. 11 Nisan 1980’de Viyana’da kabul edilen Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışları Mukavelesinin kullanımı usulen kapsam dışında bırakılmıştır.

10.3 Yargı Yetkisi

Bu genel satış şartlarının ve koşullarının kullanılması veya yorumlanmasıyla ilgili ihtilaflar ve taraflar arasındaki ticari ilişkilerdeki uyuşmazlıklar; ödeme şekli ne olursa olsun; ihtiyati tedbir kararı, sipariş talepleri ve garanti işlemleri, birden çok davalı da dahil olmak üzere ve aksi bir hükme bakılmaksızın, Evernex’in şirket merkezinin bağlı olduğu mahkemelerin yargılama yetkisine tabidir.

GET A QUOTE

GET A QUOTE