• Home
  • Maintenance Polish

OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA


1. Wykonalność Warunków i Postanowień Konserwacji

Klient ma możliwość, oprócz nabycia sprzętu (zwanego dalej "Produktami") od firmy EVERNEX (zwanej dalej "EVERNEX"), do zawarcia z EVERNEX umowy konserwacyjnej, której ogólne warunki i postanowienia zostały zdefiniowane poniżej.

Wszelkie subskrypcje dotyczące usług w zakresie konserwacji zapobiegawczej i / lub naprawczej (zwanych dalej "Usługami") są wyraźnie i wyłącznie regulowane przez niniejsze ogólne warunki. Niniejsze ogólne warunki są systematycznie wysyłane lub przekazywane każdemu Klientowi w celu umożliwienia subskrypcji Usługi zaproponowanej przez EVERNEX. W związku z tym zamawianie Usług oznacza pełne i bezwarunkowe zaakceptowanie przez Klienta tych ogólnych warunków świadczenia usługi konserwacji. Niniejsze ogólne warunki będą miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami zakupu lub szczególnymi warunkami ustalonymi przez Klienta w jego zleceniach kupna lub inną dokumentacją handlową, niezależnie od jakiejkolwiek innej klauzuli. Fakt, że firma EVERNEX nie kwestionuje postanowień zlecenia zakupowego Klienta i / lub innej dokumentacji w danym momencie, nie może być interpretowany jako zrzeczenie się prawa do skorzystania z tych warunków i postanowień konserwacji w późniejszym terminie.

2. Definicje

Do celów niniejszych ogólnych warunków konserwacji, następujące terminy, stosowane w liczbie pojedynczej lub mnogiej, mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

"Usługi": Usługi w zakresie konserwacji zapobiegawczej i / lub naprawczej świadczone przez firmę EVERNEX, zgodnie z określonymi warunkami.

"Usterka": Jakiekolwiek dysfunkcje lub niezgodność Produktu w porównaniu z dokumentacją referencyjną, która uniemożliwia normalne użytkowanie całości lub części funkcji Produktu lub powoduje nieprawidłowy wynik lub niewłaściwe traktowanie, podczas gdy Produkt jest obsługiwany przez Klienta zgodnie z jego dokumentacją i przeznaczeniem.

"Usterka krytyczna": Domyślnie usterka uniemożliwiająca użycie zasadniczej funkcji Produktu.

"Usterka poważna": Domyślnie usterka, która wpływa na zasadniczą funkcję Produktu, ale nie uniemożliwia korzystania z niej.

"Usterka niskiej kategorii": Domyślnie usterka, która nie jest ani krytyczna, ani poważna, powodująca zakłócenie drobnych lub pomocniczych funkcji Produktu.

3. Usługi Konserwacyjne

3.1 Cel

Usługi świadczone przez EVERNEX obejmują, w zależności od ustaleń i opcji zdefiniowanych w konkretnych warunkach:

– Konserwację naprawczą, która polega na zapewnieniu przez EVERNEX, na żądanie Klienta, przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Produktu będącego przedmiotem umowy konserwacyjnej, w przypadku usterki..

– Konserwację zapobiegawczą, która polega na zapewnieniu przez EVERNEX, iż prawidłowe funkcjonowanie Produktu będącego przedmiotem umowy konserwacyjnej jest zachowane i weryfikowane. Częstotliwość konserwacji zapobiegawczej zależy od opcji wybranych przez Klienta, zgodnie z określonymi warunkami.

W ramach świadczenia Usług Konserwacyjnych, czy to zapobiegawczych czy naprawczych, firma EVERNEX stosuje wszelkie środki, które w uzasadniony sposób umożliwiają utrzymanie lub przywrócenie normalnego funkcjonowania Produktu będącego przedmiotem konserwacji: robocizna, przyrządy do testowania, narzędzia oraz, w razie konieczności, zaopatrzenie w części zamienne, nowe bądź zamienniki, w celu wymiany uszkodzonych części Produktu, korekty programu lub modyfikacji dokumentacji bądź jakiekolwiek inne środki, które mogą zapobiec ponownemu wystąpieniu wady.

Jeśli żądanie Klienta jest wynikiem incydentu, który nie jest powiązany z Produktem, EVERNEX pobiera opłatę za usunięcie usterki według stawki godzinowej w oparciu o powiązane taryfy mające zastosowanie w czasie interwencji.

Usługi konserwacji naprawczej odbywają się w terminach określonych w warunkach, w zależności od opcji wybranych przez Klienta oraz wagi Usterki (Niskiej kategorii, Poważnej lub Krytycznej).

Usługi są w każdym przypadku wykonywane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi jakości usług ("Umowa o gwarantowanym poziomie usług" lub "SLA"), załączonymi w szczególnych warunkach lub zawartych w odrębnej umowie.

3.2 Czas trwania

O ile postanowienia szczególne nie stanowią inaczej, umowa konserwacyjna jest zawarta na okres jednego (1) roku od daty jej podpisania. Nie można jej rozwiązać przed tym terminem, z wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia umowy przypisanego którejkolwiek ze Stron.

W przypadku przewidywanego rozwiązania umowy przez Klienta bez poważnego naruszenia umowy przypisanego do EVERNEX i / lub w przypadku usunięcia sprzętu przez Klienta z zakresu umowy konserwacyjnej powodując pomniejszenie przychodów ze sprzedaży przez EVERNEX o 25% lub więcej, Klient wypłaci EVERNEX odszkodowanie w wysokości równej wartości inwestycji i kosztom zasobów poniesionych w celu świadczenia Usług Konserwacyjnych proporcjonalnie do czasu pozostałego do końca rocznego okresu obowiązywania umowy.

4. Limity Zakresu Usług Konserwacyjnych

Następujące usługi są jednoznacznie wyłączone z obowiązków EVERNEX oraz z zakresu Usług Konserwacyjnych objętych niniejszą umową:

i) Wszelkie usługi związane z obsługą techniczną dotyczącą oprogramowania, w szczególności i bez ograniczeń, w zakresie konserwacji sieci lub systemów komputerowych, takich jak programy komputerowe, diagnostyka domyślnych programów, nowych wersji lub aktualizacji oprogramowania lub programów;

ii) Naprawa szkód, nieprawidłowości, niedociągnięć lub zakłóceń spowodowanych fizycznym lub technicznym środowiskiem, które nie jest zgodne z instrukcjami producenta i specyfikacjami lub które wynikają z:

- Nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji, zwłaszcza w sprawach dotyczących bezpieczeństwa,

– Wypadków (w tym pożarów i powodzi) lub klęsk żywiołowych,

– Zaistnienia siły wyższej, określonej w art. 12.5 poniżej,

– Wadliwej instalacji lub użytkowania, wadliwego zaopatrzenia w energię elektryczną sprzętu, wadliwej kontroli temperatury lub wilgotności lokalnej, wadliwego użytkowania, zarządzania lub kontroli sprzętu przez Klienta lub korzystania z urządzeń w innych celach niż ten, dla którego są przeznaczone,

– Zaniedbania klienta,

– Użycia części zamiennych nie dostarczonych przez firmę Evernex, które nie są zgodne z instrukcjami producenta,

– Dodania lub podłączenia sprzętu, części lub elementów nieobjętych wykazem kompatybilnych urządzeń i niezatwierdzonych przez producenta,

– Problemów – nawet chwilowych – w dostawach energii lub płynów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia,

– Interwencji osoby trzeciej lub działów technicznych innych niż EVERNEX (w tym działów technicznych klienta). Formalnie wykluczone jest utrzymanie sprzętu będącego przedmiotem prób lub napraw, zmian, modyfikacji, korekty lub przebudowy przez Klienta bez wcześniejszej i wyraźnej zgody firmy EVERNEX. Dotyczy to również wszelkich interwencji lub napraw dokonanych przez stronę trzecią, które nie są świadczone przez firmę EVERNEX;

iii) Wszelkie interwencje w odniesieniu do Produktów, które nie są wymienione w szczególnych warunkach;

iv) Techniczne modyfikacje sprzętu;

v) Weryfikacja, kontrola i przestrzeganie obowiązujących przepisów lub zaleceń OEM lub Najlepszych Praktyk związanych między innymi z warunkami środowiskowymi, fizycznymi i technicznymi, w których znajdują się Produkty;

vi) Przeniesienie i ponowna instalacja całości lub części Produktów;

vii) Przywracanie plików w przypadku przypadkowego zniszczenia lub z powodu obecności wirusa;

viii) Zabezpieczanie plików i przechwytywanie danych;

ix) Utrzymanie modemów / linii telefonicznych;

x) Dostawa wszelkich części eksploatacyjnych, w tym między innymi baterii, taśm zapasowych lub urządzeń rejestrujących itp.;

xi) Wymiana napędów SSD, które osiągnęły maksymalną liczbę cykli zapisu zgodnie z pierwotnymi specyfikacjami dostawcy;

xii) Dostawa akcesoriów lub materiałów eksploatacyjnych do drukarek, takich jak zestawy konserwacyjne, rolki, wkłady atramentowe, tonery, taśmy, głowice druku termicznego, zestawy do czyszczenia głowic drukujących i lampy skanera;

xiii) Usługi szkoleniowe, instalacyjne, wspomagające i pomocowe, które mogą być zaproponowane przez EVERNEX w ramach konkretnych umów o szkoleniach, instalacjach, wsparciu i pomocy;

xiv) Wizyty na miejscu oprócz tych, o których mowa w szczególnych warunkach konserwacji zapobiegawczej lub które wchodzą w skład naprawczych usług konserwacyjnych subskrybowanych przez Klienta.

Opłata za każdą usługę, poza usługami zapobiegawczymi i naprawczymi, które zostaną powierzone EVERNEX przez Klienta, będzie pobierana przez EVERNEX zgodnie z odpowiednią taryfą za usługi wsparcia.

5. Opłaty

Opłaty za usługi konserwacyjne przeprowadzane przez EVERNEX zgodnie z niniejszymi ogólnymi zasadami są pobierane w formie opłat stałych i ryczałtowych, których wysokość i sposoby płatności zawarte są w poszczególnych warunkach i w poniższych postanowieniach.

6. Warunki Płatności – Kary

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, opłaty konserwacyjne są ponoszone za rok z góry.

O ile nie zaznaczono inaczej na fakturze, płatności należy uiścić w terminie najpóźniej trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury. Firma EVERNEX zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowej płatności i / lub gwarancji płatności w przypadku, gdy uzasadnia to sytuacja finansowa Klienta.

Odszkodowania umowne, obliczane na podstawie trzykrotnej (3) wysokości prawnej stopy procentowej, są stosowane automatycznie do kwot zaległych zgodnie z wymienionymi powyżej terminami.

Każdy Klient, który znajduje się w sytuacji zaległej płatności, ponosi również odpowiedzialność za, poza odszkodowaniami umownymi, ryczałtową rekompensatą kosztów windykacji w wysokości 40 euro (art. L.441-6 i D.441-5 francuskiego kodeksu handlowego). Jeżeli koszty windykacji przekraczają tę stawkę, EVERNEX będzie uprawniony do roszczenia dodatkowego odszkodowania.

Ponadto każde opóźnienie w płatności automatycznie pociąga za sobą odszkodowanie należne EVERNEX ustalone jako kara w wysokości 10% ceny konserwacji bez VAT.

Odszkodowania i rekompensaty będą należne EVERNEX na podstawie zwykłego wniosku.

Nieprzestrzeganie przez Klienta warunków płatności spowoduje utratę terminu płatności i konieczność natychmiastowego opłacenia wszelkich należnych kwot.

Brak zapłaty kwot należnych w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od wystawienia faktury pociąga za sobą automatycznie zawieszenie Usług konserwacyjnych bez wcześniejszego zawiadomienia do czasu całkowitej zapłaty wszystkich należnych kwot. Takie zawieszenie nie pociąga za sobą żadnej zniżki ani zwrotu rocznych opłat za konserwację.

W przypadku opóźnienia w płatnościach, wszelkie płatności należne za inne dostawy lub usługi staną się niezwłocznie należne, jeśli EVERNEX nie zdecyduje się anulować powiązanych zleceń.

EVERNEX zachowuje wszelkie zaliczki dokonane przez Klienta bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych odszkodowań lub odsetek, których EVERNEX mógłby zażądać jako środek zaradczy.

Faktury można zakwestionować w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty ich wydania. Po przekroczeniu tego okresu są uznawane za zaakceptowane i nie istnieje prawo do ich kwestionowania. W przypadku wcześniejszej płatności nie przyznaje się zniżki.

7. Obowiązki Klienta

W trakcie realizacji umowy Klient, na własny koszt powinien:

7.1 Przechowywać Produkty w środowisku geograficznym, fizycznym i technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta;

7.2 Zapewnić swobodny dostęp przedstawicieli EVERNEX do sprzętu w godzinach konserwacji i upewnić się, że każda interwencja może odbywać się W zgodzie z odpowiednimi przepisami, w szczególności w sprawach dotyczących bezpieczeństwa;

7.3 Upewnić się, że co najmniej jeden z jego pracowników lub przedstawicieli jest obecny podczas każdej interwencji konserwacyjnej dokonywanej przez EVERNEX;

7.4 Oddać do dyspozycji EVERNEX środki konieczne do świadczenia usług serwisowych: umożliwić kontakt z odpowiednią jednostką techniczną w EVERNEX (telefonicznie i komputerowo), zapewnić dostępność energii elektrycznej itp.;

7.5 Przed każdym zabiegiem utrzymaniowym upewnić się, że podjęto wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu ochrony i zachowania danych, programów i plików komputerowych oraz, że podjęto wszelkie działania w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności;

7.6 Upewnić się, że na sprzęcie nie są dokonywane żadne naprawy lub interwencje jakiegokolwiek rodzaju przez żaden serwis techniczny inny niż usługi EVERNEX;

7.7 Współpracować z EVERNEX przy zachowaniu pełnej przejrzystości i przekazać EVERNEX wszystkie niezbędne dokumenty i informacje w celu zapewnienia dobrego funkcjonowania Usług;

7.8 Umożliwić zdalne połączenie z urządzeniami, według specyfikacji Evernex, kiedy określone zostanie to bezwzględnym wymogiem dla dostępności usług serwisowych na wybranych urządzeniach w fazie sprzedaży;

7.9 Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej, Evernex zachowuje własność wszystkich wymienionych części / komponentów podczas wykonywania swoich Usług Konserwacyjnych i jest formalnie uprawniona do ich zatrzymania w następstwie interwencji z wykluczeniem jakiejkolwiek części, która może zawierać poufne dane klienta.

8. Ograniczenie Odpowiedzialności i Gwarancja

8.1 Jest jasno zrozumiałe i uzgodnione, że obowiązkiem firmy EVERNEX wynikającym z niniejszej umowy jest dołożenie wszelkich starań przy świadczeniu Usług Konserwacyjnych.

Klient niniejszym zrzeka się wszelkich praw do powództwa przeciwko EVERNEX w razie uszkodzenia bazy danych, pamięci komputera lub jakiegokolwiek innego dokumentu, sprzętu lub programu, które powierzył EVERNEX w związku z pracami konserwacyjnymi lub po wznowieniu eksploatacji po interwencji EVERNEX.

Klient jest zobligowany do wykonania kopii zapasowych wszystkich danych, dokumentów, plików, programów i innych dokumentów uzupełniających przed interwencją konserwacyjną.

8.2 Firma EVERNEX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (w szczególności, zgodnie z ustaleniami między stronami i bez ograniczeń, za wszelkie straty operacyjne, utratę plików, programów i / lub danych, straty zysków, umów, klientów lub obrotu), które mogą być potencjalnie poniesione przez Klienta w wyniku niespełnienia przez EVERNEX zobowiązań wynikających z Usług Konserwacyjnych i / lub instalacji, użytkowania lub nieprawidłowości Produktu.

8.3 We wszystkich przypadkach odpowiedzialność EVERNEX za szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez Klienta jest wyraźnie i ściśle ograniczona do pięciu procent (5%) opłaty konserwacyjnej bez podatku VAT faktycznie zapłaconej przez Klienta na rzecz EVERNEX za rok kalendarzowy, w trakcie którego doszło do uszkodzenia.

9. Data wejścia w życie – Czas trwania – Zakończenie

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem określonym w szczególnych warunkach. Umowa zostaje zawarta na okres jednego (1) roku, który zostanie automatycznie przedłużony, chyba że jedna ze Stron wypowie ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na trzy (3) miesiące przed terminem ustalonym w umowie.

Umowa o konserwację może zostać przedterminowo rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron w przypadku poważnego naruszenia umowy, któremu nie uda się zaradzić w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia wysłanego do strony niewywiązującej się z umowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

EVERNEX ma także prawo rozwiązać umowę konserwacyjną w przypadku niewypłacalności, rozwiązania, całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności Klienta lub w przypadku postępowania upadłościowego, likwidacji podobnej procedury dotyczącej Klienta, z zastrzeżeniem postanowień artykułów L.622-13 I L.631-14 kodeksu handlowego.

Zakończenie lub rozwiązanie niniejszej umowy nie ma wpływu na postanowienia umowne, które obowiązują po jej wygaśnięciu.

10. Poufność

Klient potwierdza, że wszelkie informacje, dane i dokumentacja biznesowa o dowolnym charakterze, metodach, know-how, kodzie źródłowym, procesach produkcyjnych używanych lub wdrażanych przez firmę EVERNEX w ramach niniejszej umowy są i pozostaną wyłączną własnością EVERNEX i będą traktowane poufnie.

W konsekwencji Klient zobowiązuje się nie ujawniać tego typu informacji, danych i dokumentacji osobom trzecim i / lub nie wykorzystywać ich na własny rachunek lub w imieniu osób trzecich bez uprzedniej i wyraźnej zgody EVERNEX.

Klient zobowiązuje się zwrócić firmie EVERNEX na jej pierwsze żądanie, wszystkie informacje, dane i dokumenty otrzymane od EVERNEX w celu realizacji niniejszej umowy.

Klient zobowiązuje partnerów handlowych, pracowników lub przedstawicieli do przestrzegania obowiązku poufności, identycznego z ustalonym w niniejszej umowie i nie narażania firmy EVERNEX na żadne naruszenia obowiązku zachowania poufności przez partnerów handlowych, pracowników lub przedstawicieli.

Niniejszy obowiązek poufności będzie obowiązywał nadal po wypowiedzeniu relacji umownych między Stronami i będzie obowiązywał Klienta, dopóki powiązane z nim informacje, dane i / lub dokumenty nie zostaną podane do wiadomości publicznej.

11.Zakaz Pozyskiwania Pracowników

W okresie obowiązywania umowy konserwacyjnej i przez okres dwóch lat od jej rozwiązania lub zaprzestania z jakiegokolwiek powodu Klient zobowiązuje się nie zabiegać o, wynajmować, zatrudniać ani mianować, bezpośrednio lub pośrednio, pracowników firmy EVERNEX lub niezależnego wykonawcy firmy EVERNEX, bez uprzedniej i wyraźnej zgody EVERNEX.

W przypadku naruszenia tego zobowiązania, Klient zobowiązuje się do przelewu na rzecz EVERNEX ryczałtu równego wynagrodzeniu brutto lub opłat bez podatku VAT poniesionych przez EVERNEX na rzecz pracowników lub niezależnych wykonawców w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

12. Inne Postanowienia

12.1. Zastępowanie – Zmiany

Niniejsze ogólne warunki i postanowienia stanowią, wraz ze szczególnymi warunkami, umowę konserwacyjną regulującą relacje między stronami. W przypadku sprzeczności lub trudności w interpretacji zastosowanie mają szczególne warunki. Umowa konserwacyjna może zostać zmodyfikowana jedynie poprawkami na piśmie, podpisanymi przez obie Strony.

12.2. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jedno z postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nielegalne lub nieważne przez sąd właściwy zgodnie z prawem właściwym dla niniejszej umowy, niniejsza klauzula będzie zmodyfikowana w celu odzwierciedlenia, w jak największym stopniu, początkowych zamiarów i wspólnych intencji stron zgodnie z obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia umowne pozostają w mocy w pełni.

12.3. Odstąpienie

Wyraźnie stwierdza się, iż niewykonanie lub zwłoka w wykonaniu postanowienia/ń niniejszej umowy nie będzie rozumiane jako odstąpienie od umowy.

Wszelkie odstąpienia od jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków jest wiążące za pisemną zmianą podpisaną przez obie Strony.

12.4. Cesja umowy

Wyraźnie stwierdza się, że Klient nie może przydzielić ani nie przekazać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody EVERNEX.

12.5 Siła Wyższa

W przypadku gdy wykonywanie obowiązków zostało opóźnione, zakłócone lub uniemożliwione przez przypadek siły wyższej poza racjonalną kontrolą EVERNEX, jego dostawców lub usługodawców, firma EVERNEX nie zostanie uznana za stronę niewywiązującą się z Umowy. Za działanie siły wyższej należy uznać każdą przyczynę poza kontrolą EVERNEX, w tym ogień, strajki, powodzie, epidemie, klęski żywiołowe, ograniczenia dotyczące kwarantanny, wojny, zakłócenia w transporcie, niedobór siły roboczej, surowców lub środków produkcji, które usprawiedliwiają niewywiązanie się przez EVERNEX z zobowiązań.

13. Prawo Właściwe - Jurysdykcja

13.1 Język

Niniejsze warunki handlowe zostały sporządzone w języku francuskim i angielskim. W przypadku sprzeczności lub trudności w interpretacji stosuje się wersję francuską.

13.2 Prawo właściwe

Niniejsze ogólne warunki i postanowienia konserwacji, szczególne warunki i wynikające z nich czynności związane z obsługą techniczną podlegają prawu francuskiemu, z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych. Wyłącza się stosowanie przez Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, opracowanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.

13.3 Jurysdykcja

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych ogólnych warunków i postanowień konserwacji oraz wszelkie spory dotyczące stosunków handlowych między Stronami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów biura korporacyjnego EVERNEX, bez względu na zaakceptowane formy płatności, łącznie z przypadkami postępowania o udzielenie zamówienia ("référés"), wniosków o wydanie zamówień ("procédure sur requête"), działań w zakresie gwarancji lub wielości pozwanych, bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.