• Home
  • Maintenance Turkish

GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR


1. Bakım Şartları ve Koşullarının Uygulanabilirliği

Müşteri, EVERNEX'ten (bundan sonra "EVERNEX" olarak anılacaktır) ekipmanın (bundan sonra "Ürünler") satın alınmasının yanı sıra EVERNEX ile genel şart ve koşulları aşağıda tanımlanan bir bakım sözleşmesi yapma imkânına sahiptir.

Önleme ve/veya düzeltme amaçlı bakım hizmetlerinin (bundan sonra "Hizmetler" olarak anılacaktır) tüm abonelikleri açıkça ve münhasır şekilde bu genel hüküm ve koşullar tarafından yönetilir. Bu genel hüküm ve koşullar, EVERNEX tarafından sunulan Hizmetlerin aboneliğini etkinleştirmek için her bir Müşteriye sistematik olarak gönderilir veya iletilir. Bunun sonucunda, Hizmetlerin sipariş edilmesi, Müşterinin bakımla ilgili bu genel hüküm ve koşulları tam ve koşulsuz şekilde kabul etmesini gerektirir. Bu genel hüküm ve koşullar; aksine işaret eden tüm maddelerden bağımsız olarak, tüm genel satın alma şartları ve koşullarından veya Müşteri tarafından satın alma siparişlerinde ya da herhangi bir ticari belgede belirtilen tüm koşullardan üstün kabul edilecektir. EVERNEX'in Müşteri'nin satın alma siparişinin ve/veya herhangi bir zamanda başka herhangi bir belgenin hükümlerine karşı çıkmadığı gerçeği, daha sonraki bir aşamada bu bakım şartları ve koşullarından yararlanmadan feragat olarak yorumlanamaz.

2. Tanımlar

Bakımla ilgili bu genel hüküm ve şartlar çerçevesinde, tekil veya çoğul olarak kullanılmalarından bağımsız olarak, aşağıdaki terimlerin anlamları şu şekildedir:
«Hizmetler»: Belirli koşullarda tanımlandığı şekilde, EVERNEX tarafından sağlanan önleme ve/veya düzeltme amaçlı bakım hizmetleri.
«Kusur»: Referans belgelere göre Ürünün işlevlerinin tamamının veya bir kısmının normal şekilde kullanılmasını engelleyen veya Ürün Müşteri tarafından belgelerine ve amacına uygun bir şekilde kullanılsa da hatalı bir sonuca veya uygunsuz bir işleme neden olan bir aksama veya uygunsuzluk.
«Kritik Kusur»: Urünün temel bir işlevinin kullanılmasını engelleyen kusur.
«Büyük Kusur»: Urünün kullanımını tamamen engellemeden temel bir işlevini etkileyen kusur.
«Küçük Kusur»: Urünün küçük veya yardımcı işlevlerinde bir bozukluğa neden olan, Kritik veya Büyük olarak nitelendirilemeyen kusur.

3. Bakım Hizmetleri

3.1 Amaç

EVERNEX tarafından sağlanan hizmetler, belirli koşullarda tanımlanan yöntem ve seçeneklere bağlı olarak şunları içerir:
– EVERNEX için, Müşteri'nin talebi üzerine, bakım sözleşmesine konu olan Ürünün, Kusur halinde yeniden düzgün işlemesini sağlamak anlamına gelen düzeltici bakım.
– EVERNEX için bakım sözleşmesine konu olan Ürünün düzgün işleyişinin muhafaza edilmesini ve doğrulanmasını sağlamak anlamına gelen önleme amaçlı bakım. Önleme amaçlı bakımın sıklığı, belirli koşullarda tanımlandığı üzere Müşteri tarafından tercih edilen seçeneklere bağlıdır.

İster önleme ister düzeltme amaçlı olsun, bakım Hizmetlerinin performansında EVERNEX, bakıma konu olan Ürünün normal çalışmasını muhafaza etmesi ya da yeniden tesis etmesini sağlayacak tüm araçları kullanır: işçilik, test cihazları, aletler ve gerekirse Ürünün arızalı parçalarının değiştirilmesi amacıyla yeni veya eşdeğer yedek parçaların tedariki, programın düzeltilmesi, belgelerin değiştirilmesi ya da Kusurun tekrarlamasını önleyebilecek başka herhangi bir araç.

Müşteri'nin isteği, Ürüne atfedilmeyen bir olaydan kaynaklanıyorsa, EVERNEX müdahale anında uygulanan ilgili tarifelere dayalı olarak sorunun çözümünü saat başı ücretle gerçekleştirir.

Düzeltme amaçlı bakım hizmetleri, Müşteri tarafından tercih edilen seçeneklere ve Kusurun önem derecesine (Küçük, Büyük veya Kritik) bağlı olarak, belirli koşullarda tanımlanan süre sınırları içerisinde gerçekleştirilir.

Hizmetler, herhangi bir durumda, hizmetin kalitesi ile ilgili belirli koşullara eklenen veya ayrı bir sözleşmede yer alan hükümlere ("Hizmet Seviyesi Anlaşması" veya "SLA") uygun olarak gerçekleştirilir.


3.2 Süre

Belirli koşullarda aksine hükümler bulunmadıkça, bakım sözleşmesi imza tarihinden itibaren bir (1) yıllık bir süre için yapılır. Sözleşme, taraflardan herhangi birine atfedilebilir ciddi ihlal dışında, süresinden önce feshedilemez.

EVERNEX'e atfedilebilecek önemli bir ihlal olmadan Müşteri kaynaklı tahmini bir fesih durumunda ve/veya EVERNEX'in gelirinin %25 veya daha fazla azalmasına neden olacak şekilde Müşterinin ekipmanı bakım sözleşmesinin kapsamından kaldırması durumunda Müşteri, bakım Hizmetleri için yapılan yatırımlar ve envanter maliyetlerine eşit bir tazminatı EVERNEX'e, sözleşmenin yıllık vadesine kalan sürenin oransal esasına göre ödeyecektir.

4. Bakım Hizmetlerinin Kapsamının Sınırları

Aşağıdaki hizmetler EVERNEX'in sorumluluklarından ve bu sözleşmede ele alınan Bakım Hizmetlerinin kapsamından açıkça hariç tutulmaktadır:

i) Yazılımlarla ilgili olan, özellikle yazılım programları, yazılım kusurlarının teşhisi, yeni sürümler veya yazılımların ya da programların güncellemeleri gibi ağlar veya bilgisayar sistemleri üzerindeki bakım işlemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bakım hizmetleri;
ii) Ureticinin talimatlarına ve özelliklerine uygun olmayan veya aşağıdaki durumlardan kaynaklanan fiziksel veya teknik ortamdan kaynaklanan hasar, kusur, arıza veya bozulmaların onarımı:
– Ozellikle güvenlik konusundaki geçerli kural ve düzenlemelere uyulmaması,
– Kaza (yangın ve sel baskını dahil) veya doğal afetler,
– Aşağıdaki Madde 12.5'te tanımlandığı şekilde, Mücbir Sebep durumu,
– Hatalı kurulum veya kullanım, ekipman için arızalı elektrik tedariki, sıcaklık, hatalı sıcaklık veya yerel nem kontrolü, hatalı kullanım, Müşteri tarafından ekipmanın yönetimi veya kontrolü ya da ekipmanın üretim amacı dışındaki amaçlar için kullanımı,
– Müşterinin ihmali,
– Evernex tarafından tedarik edilmeyen ve üreticinin talimatlarına uymayan yedek parçaların kullanımı,
– Uyumlu ekipmanlar listesinde bulunmayan ve imalatçı tarafından yetkilendirilmeyen teçhizat, parça veya bileşenlerin ilavesi veya bağlanması,
– Ekipmanın doğru çalışması için gerekli olan enerjilerin veya sıvıların tedarikindeki (geçici de olsa) kusur,
– EVERNEX'in (Müşterinin teknik servisi dahil olmak üzere) dışındaki üçüncü bir tarafın veya teknik servislerin müdahalesi. EVERNEX'in önceden ve açık onayını almadan, Müşterinin kendisinin deneme, onarım, değişiklik, tadilat, düzeltme veya herhangi bir bozma işlemine konu olan ekipmanın bakımı resmi olarak sağlanmamaktadır. Ayrıca bu, EVERNEX tarafından sağlanmayan bakım hizmetleri için bir üçüncü tarafın müdahalesi veya onarımı için de geçerlidir,

iii) Urünlerle ilgili belirli koşullarda belirtilmeyen herhangi bir müdahale;

iv) Ekipmanın teknik modifikasyonu;

v) Urünlerin bulunduğu çevresel koşullar, fiziksel ve teknik çevre ile ilgili ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yürürlükte olan kurallar ve düzenlemelerin veya OEM tavsiyelerinin ya da En İyi Uygulamaların doğrulanması, kontrolü ve bunlara uygunluk;

vi) Ürünlerin tamamının veya bir bölümünün taşınması ve yeniden kurulması;

vii) Kazara tahrip olması durumunda veya bir virüsün varlığına bağlı olarak dosyaların geri yüklenmesi;

viii) Dosya ve veri yakalamalarının korunması;

ix) Modemlerin / telefon hatlarının bakımı;

x) Piller, yedek teypler veya kayıt cihazı vb. parçaları kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm sarf malzemelerinin tedariki;

xi) Maksimum yazma döngüsüne ulaşan SSD Sürücülerinin, orijinal satıcı spesifikasyonlarına göre değiştirilmesi;

xii) Yazıcılar için bakım kitleri, besleme ruloları, mürekkep kartuşları, tonerler, şeritler, termik baskı başlıkları, yazıcı kafaları için temizleme takımları ve tarayıcı lambaları gibi aksesuarların veya sarf malzemelerinin tedariki;

xiii) Spesifik eğitim, kurulum, destek ve yardım sözleşmeleri uyarınca EVERNEX tarafından teklif edilebilecek eğitim, kurulum, destek ve yardım hizmetleri;

xiv) Onleme amaçlı bakım için belirli koşullarda atıfta bulunulan veya Müşteri tarafından abone olunan düzeltme amaçlı bakım Hizmetlerine giren sitelere ziyaretler.

Müşteri tarafından EVERNEX'e emanet edilebilecek önleme ve düzeltme amaçlı hizmetler dışındaki herhangi bir hizmet, EVERNEX tarafından yardım hizmetleri için geçerli tarifeye göre ücretlendirilir.

5. Ücretler

EVERNEX tarafından bu genel şartlar ve koşullar altında verilen bakım hizmetleri, ödeme miktarı ve şekilleri aşağıdaki belirli koşullar ve şartlar çerçevesinde düzenlenen sabit ve toplu ücretlerle karşılanır.

6. Ödeme şekilleri - Cezalar

Belirli koşullarda aksi yönde hükümler bulunmaması halinde, bakım ücretleri yıllık olarak, bir dönem önceden ödenir.

Fatura üzerinde aksi belirtilmediği sürece ödemeler, faturanın kesildiği tarihten sonraki en geç otuz (30) gün içinde ödenmelidir. EVERNEX, ödeme gecikmeleri olduğunda veya Müşterinin maddi durumu icabı gerekli olması halinde hemen ödeme ve/veya ödeme garantisi talep etme hakkını saklı tutar.

Tazmin edilen zararlar, yasal faiz oranının üç katı esas alınarak hesaplanır ve yukarıda belirtilen zaman sınırlarının ötesinde geciken tutarlar otomatik olarak uygulanır.

Vadesi geçmiş bir ödemesi olan herhangi bir Müşteri, maktu zararların yanı sıra, geri alma maliyetleri için kırk (40) Euro tutarında bir toplu tazminat ödemekle otomatik olarak yükümlü olur (Fransız Ticaret Kanunu Madde L.441-6 ve D.441-5). Geri alma maliyetleri bu toplamı aşarsa, EVERNEX tamamlayıcı tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Buna ek olarak, ödemelerde herhangi bir gecikme durumunda Müşteri, KDV hariç bakım fiyatının %10'u tutarında ceza şartı olarak sabitlenen bir tazminatı ödemekle otomatik olarak sorumlu olur.

Bu zarar ve tazminatların ödeme zamanı, EVERNEX'in basit talebi üzerine gerçekleşir.

Müşteri tarafından faturada belirtilen herhangi bir taksit ödemesinde bir hata olması halinde Ürünün tam fiyatı, ödenmemiş kalan bakiye ile birlikte tahsil edilebilir hale gelecektir.

Faturanın düzenlenmesinden itibaren altmış (60) gün içinde ödenmesi gereken toplam tutarların ödenmemesi durumunda, bakım Hizmetleri önceden bildirilmeden, kalan bakiyenin tamamı ödeninceye kadar otomatik olarak ve kanunen askıya alınabilir. Böyle bir askıya alma, yıllık bakım ücretlerinin indirimi veya geri ödenmesi anlamına gelmez.

Geç ödeme yapılması durumunda, EVERNEX ilgili siparişleri iptal etmeye karar vermediği takdirde, diğer teslimatlar veya hizmetler için ödenecek olan tüm tutarlar hemen tahsil edilebilir hale gelir.

EVERNEX tarafından tazminat olarak talep edilebilecek ek hasar veya menfaatlere halel gelmeksizin Müşteri tarafından yapılan herhangi bir avans ödemesini muhafaza edecektir.

Faturalar, yayınlanma tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde sorgulanabilir. Bu dönemin ardından, kabul edilmiş sayılırlar ve artık itiraz edilemezler. Beklenen ödeme için indirim yapılmaz.

7. Müşterinin yükümlülükleri

Sözleşmenin ifası sırasında, Müşteri masraflarını kendisi karşılamak koşuluyla:

7.1 Ürünleri yürürlükteki yönetmeliklere ve üreticinin talimatlarına uygun olan coğrafi, fiziksel ve teknik ortamda saklar;

7.2 Bakım saatleri boyunca EVERNEX'in temsilcilerinin ekipmanlara ücretsiz erişimine izin verir ve her bir müdahalenin özellikle güvenlik konularında yürürlükteki kural ve yönetmeliklere uygun olarak yapılabilmesini temin eder;

7.3 EVERNEX'in her bakım müdahalesi sırasında çalışanlarının veya temsilcilerinin en az birinin bulunmasını sağlar;

7.4 Bakım Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakları EVERNEX'in kullanımına sunar: EVERNEX'te (telefon ve bilgisayar ile) ilgili teknik birimle temasa geçme, elektrik tedariki vb.;

7.5 Her bakım işleminden önce; verilerin, programların ve bilgisayar dosyalarının korunması ve kaydedilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığından ve bunların güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığından emin olur;

7.6 EVERNEX hizmetleri dışındaki herhangi bir teknik servis tarafından ekipman üzerinde herhangi bir nitelikte tamir veya müdahale yapılmadığından emin olur;

7.7 EVERNEX ile tam şeffaflıkla iş birliği yapar ve Hizmetlerin doğru performansı için gerekli tüm belgeleri ve bilgileri EVERNEX ile paylaşır;

7.8 Satış aşaması sırasında belirli ekipmanlarda bakım hizmetlerinin bulunabilirliğinin mutlak bir ön şartı olduğu belirtilen Evernex spesifikasyonlarına göre ekipmana uzaktan bağlantı olanakları sağlar;

7.9 Özel olarak başka bir şekilde anlaşmaya varılmadıkça Evernex, Bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında değiştirilen tüm bileşenlerin/parçaların mülkiyetini korur ve müdahaleyi müteakip, müşterinin hassas verilerini içerebilecek herhangi bir bölüm hariç olmak üzere resmi olarak muhafaza etme hakkına sahiptir.

8. Sorumluluk Sınırlamaları ve Garanti

8.1 EVERNEX'in bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünün, bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için en iyi çabayı göstermek olduğu açıkça anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

Müşteri, veri esaslarına, bilgisayarların belleğine ya da bakım çalışmaları ile ilgili olarak EVERNEX'e emanet edebileceği diğer herhangi bir belge, ekipman ya da programa zarar verilmesi durumunda ya da EVERNEX'in müdahalesinden sonra suistimal halinin sürdürülmesi durumunda EVERNEX'e karşı tüm dava haklarından feragat eder.

Müşteri, herhangi bir bakım müdahalesinden önce tüm verilerin, belgelerin, dosyaların, programların ve diğer destekleyici belgelerin yedekleme işlemlerini gerçekleştirir.

8.2 EVERNEX, bakım hizmetleri ve/veya kurulum, Ürünün kullanımı veya arızası ile ilgili olarak EVERNEX'in yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bir sonucu olarak Müşteride meydana gelebilecek herhangi bir dolaylı zarardan (özellikle, taraflar arasında kabul edildiği şekilde, işleyiş zararları; dosyaların, programların ve/veya verilerin kaybı; kâr kaybı; sözleşme, müşteri veya ciroyla ilgili zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) sorumlu tutulamaz.

8.3 Tüm durumlarda, Müşterinin maruz kaldığı zararlar için EVERNEX'in sorumluluğu, Müşteri tarafından zararın meydana geldiği takvim yılı için EVERNEX'e ödenen KDV hariç bakım ücretinin yüzde beşi (%5) ile açık ve kesin olarak sınırlandırılmıştır.

9. Geçerlilik Tarihi – Süre – Fesih

Bakım sözleşmesi, özel koşullarda belirtilen tarihte geçerlilik kazanır. Sözleşme bir (1) yıllık süre için yapılır ve herhangi bir Tarafça feshedilmediği sürece sözleşme vadesinden üç (3) ay önce alındı bildirimiyle birlikte taahhütlü posta yoluyla zımnen yenilenir.

Bakım sözleşmesi, bildirimin alındığını onaylayan taahhütlü bir posta yoluyla kusurlu tarafa gönderilen bildirimden itibaren otuz (30) gün içinde giderilmeyecek ciddi bir ihlal söz konusu olduğunda, Taraflardan birince vadesinden önce feshedilebilir.

Ayrıca EVERNEX; ödeme aczi, tasfiye, Müşteri faaliyetinin tamamen veya kısmen durdurulması veya Ticaret Kanunu Madde L.622-13 ve L.631-14 hükümlerine tabi Müşteri'yi etkileyen benzer prosedürün yedieminlik veya resmi tasfiyesi durumunda bakım sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacaktır.

Bu sözleşmenin feshi veya sonlandırılması, Tarafların sözleşmelerinde geçerliliği devam eden sözleşme şartlarını etkilemez.

10. Gizlilik

Müşteri, EVERNEX tarafından bu sözleşme kapsamında kullanılan veya uygulanan her türde bilgi, veri ve işletme belgesi, yöntem, know-how, kaynak kodları, üretim proseslerinin EVERNEX'in münhasır mülkiyeti olarak kalacağını ve kesinlikle gizli tutulacağını kabul eder.

Sonuç olarak Müşteri, bu tür bilgileri, verileri ve belgeleri herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacağını ve/veya EVERNEX'in önceden ve açık rızası olmadan kendi hesapları için veya herhangi bir üçüncü taraf adına kullanmamayı taahhüt eder.

Müşteri, bu sözleşmenin amacı için EVERNEX'ten alınan tüm bilgi, veri ve dokümantasyonun ilk isteği üzerine EVERNEX'e iade etmeyi taahhüt eder.

Müşteri; ticari ortaklarına, çalışanlarına veya acentelerine, bu sözleşmede belirtilenle aynı şekilde bir gizlilik yükümlülüğüne uymalarını ve ticari ortakların, çalışanların veya acentelerin bu gizlilik yükümlülüğünün ihlal edilmesinden dolayı EVERNEX'i zarara uğratmayacağını ve tazmin edeceğini taahhüt eder.

Bu gizlilik yükümlülüğü, Taraflar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerin sona erdirilmesinden sonra da geçerliliğini sürdürecek ve ilgili bilgi, veri ve/veya belgeler kamusal alana çıkarılana kadar Müşteriye sorumluluk yükleyecektir.

11. İşe Almama

Bakım sözleşmesi süresi boyunca ve sebebi ne olursa olsun sözleşmenin sona erdirilmesinden veya feshedilmesinden itibaren iki (2) yıllık bir süre boyunca Müşteri, EVERNEX'in önceden ve açık onayı olmadan, EVERNEX'in herhangi bir çalışanını veya EVERNEX'in bağımsız yüklenicisini doğrudan veya dolaylı olarak istifa etmeye teşvik etmemeyi, işe almamayı, istihdam etmemeyi veya tayin etmemeyi taahhüt eder.

Bu taahhüdü ihlal eden Müşteri, son on iki (12) ay boyunca EVERNEX tarafından ilgili çalışana veya bağımsız yükleniciye ödenen KDV hariç brüt maaş veya ücretlere eşit bir tutarı EVERNEX'e ödeyecektir.

12. Muhtelif

12.1 Geçersiz Kılma - Değişiklikler

Bu genel hüküm ve koşullar, belirli koşullarla birlikte, taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen bakım sözleşmesini oluşturmaktadır. Çelişki veya yorumlama güçlüğü olması durumunda, özel koşullar geçerli olacaktır. Bakım sözleşmesi, yalnızca her iki Tarafça imzalanmış yazılı bir değişiklikle değiştirilebilir.

12.2 Bölünebilirlik

Bu genel şart ve koşulların bir maddesinin yetkili bir Mahkeme tarafından bu sözleşmeye ilişkin yasaya göre yasa dışı veya geçersiz ilan edilmesi durumunda, bu madde Tarafların başlangıçtaki ortak niyetini mümkün olduğunca yansıtacak şekilde yürürlükteki kanunlara uygun olarak değiştirilecektir. Diğer sözleşme hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.3 Feragat

Taraflardan herhangi biri adına bu sözleşmenin herhangi bir hükme bağlanmasında hiçbir başarısızlık veya gecikmenin feragat anlamına gelmeyeceği açıkça kabul edilir.

Herhangi bir hükümden feragat edilmesi, her halükarda, her iki Tarafın imzaladığı yazılı değişikliğin konusu olacaktır.

12.4 Sözleşmenin Atanması

Müşterinin, EVERNEX'in önceden ve yazılı izni olmadan bu sözleşme altındaki hak ve yükümlülüklerini atamayacağı veya devretmeyeceği açıkça kabul edilir.

12.5 Mücbir Sebep

EVERNEX; EVERNEX, tedarikçileri veya hizmet sağlayıcılarının makul kontrolü dışındaki bir Mücbir Sebep olması durumunda, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ertelendiği, bozulduğu veya engellendiği zaman, kusurlu olarak değerlendirilmez. Şunlar EVERNEX'in yükümlülüklerinin yerine getirilmemesini mazur kılan Mücbir Sebep olayları olarak kabul edilmelidir: yangın; grev; sel; salgın hastalıklar; doğal afetler; karantina kısıtlamaları; savaşlar; ulaşım aksamaları; iş gücünde, ham maddede veya üretim araçlarında eksiklik.

13. Geçerli Yasa –Yargı Yetkisi

13.1 Dil

Bu satış hüküm ve koşulları hem Fransızca hem de İngilizce dilinde hazırlanmıştır. Çelişki veya yorumlama zorluğu olması durumunda, Fransızca versiyonu geçerli olacaktır.

13.2 Geçerli Yasa

Bu genel bakım hükümleri ve koşulları, özel koşullar ve bunlar sonucunda ortaya çıkan bakım işlemleri, herhangi bir yasalar çatışmasına giren herhangi bir kuralı hariç bırakarak Fransız Kanunlarına tabidir. 11 Nisan 1980'de Viyana'da kabul edilen Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışları Konvansiyonu'nun uygulanması resmi olarak hariç tutulmuştur.

13.3 Yargı Yetkisi

Bu genel hüküm ve şartların yorumlanmasıyla veya uygulanmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık ve taraflar arasındaki ticari ilişkilerle ilgili herhangi bir anlaşmazlık; ihtiyati prosedür (« référés »), sipariş talepleri ("procédure sur requête"), garanti işlemi veya birden çok davalı da dahil olmak üzere, kabul edilmiş ödeme şekilleri ne olursa olsun ve aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, EVERNEX'in şirket merkezinin tabi olduğu Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir.